Om styrets arbeid

Styret har ansvar for driften av KOAN i samsvar med samarbeidsavtale og vedtak i representantskapet. Styret godkjenner regnskap og årsberetning.

Styret har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av representantskapet. Varamedlemmene skal være rangert. Leder for Arkiv i Nordland skal være sekretær for styret og har innstillings-, tale- og forslagsrett i møtene. Sekretærfunksjonen kan delegeres. Det skal velges en ansattrepresentant til styret med møte- og talerett.

Valg av ordinære styremedlemmer og varamedlemmer skal gjelde for 4 år. Halvparten av styret er på valg annethvert år. Første gang velges to for to år og tre for fire år.

Styret legger fram regnskap og årsmelding til orientering for representantskapet. Styret legger fram budsjett, kontingent og prioriteringsspørsmål til godkjenning for representantskapet.

Styret har fullmakt til å ta opp nye deltakere i KOAN.

Styret kan gjøre vedtak når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i en sak er styreleders stemme avgjørende.

Hvis valgt styremedlem ikke lenger har et ansettelsesforhold hos en deltaker i samarbeidet, trer styrerepresentanten ut av styret og 1. vara trer inn som fast styremedlem ut valgperioden.

Det skal sendes skriftlig innkalling til styremøtene med minst 8 dagers varsel. Reiseutgifter for medlemmene av styret dekkes over KOANs budsjett.

Det skal føres protokoll over forhandlingene.

KOANs samarbeidsavtale med kommunene (PDF, 162 kB)