Innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt

Arkiv i Nordland ønsker å gjennomføre et innsamlings og dokumentasjonsprosjekt for å dokumentere historien til skeive mennesker i Nordland. I denne konteksten definerer vi «skeiv» som en person som ikke identifiserer seg som heterofil og/eller cis. 

Intervjue personer og samle inn arkiver

I lys av at det finnes lite dokumentert historisk materiale om disse gruppene, anser vi at dette kan gi et vesentlig bidrag til bygging av identitet og tilhørighet for skeive i fremtiden. Skeive mennesker blir ofte usynliggjort i historisk sammenheng. Dette ønsker vi å motarbeide ved å bygge opp et solid arkiv bestående av intervjuer med skeive personer og arkivmateriale etter organisasjoner, bedrifter og foreninger i- og fra Nordland. Eksempel på slikt materiale kan være arkivet etter tidsskriftet Nordgnist, som ble utgitt av Det norske forbundet av 1948 sitt regionslag i Bodø, på slutten av 1980-tallet.

Skeiv historie i Nordland

Prosjektet ønsker å belyse hvordan det å være skeiv i Nordland har endret seg med tiden. Homofili ble avkriminalisert i 1972, partnerskap ble ikke lovlig før i 1993 og så sent som i 2008 kom den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. I 2013 ble det forbudt å diskriminere basert på seksuell legning. Selv om vi har kommet langt, er det fortsatt et stykke igjen å gå. Det er derfor av stor interesse å dokumentere denne siden av historien.

Vi ønsker derfor å intervjue personer i ulike aldersgrupper. Slik kan vi lære om hvordan det var å være skeiv i Nordland før 1972, hvordan det har vært i forskjellige årtier, og hvordan det er nå. Vi er spesielt interessert i å intervjue skeive personer som er eldre, eller som er del av en annen minoritet; for eksempel innvandrere, læstadianere o.l. 
I tillegg vil prosjektet også intervjue sentrale personer i organisasjoner, bedrifter og lignende som engasjert seg for skeives vilkår og rettigheter i Nordland.

Tidsaspektet er avgjørende 

Det er vanskelig å anslå hvor mange i Norge som er skeive, det avhenger av hvordan du spør og hvem som spør. Definisjoner er viktige her. Men det kan være snakk om så mye som 10% av befolkningen, eller så lite som 1,2% (Bufdir). Studier viser at skeive har dårligere levekår og livskvalitet enn gjennomsnittet i den norske befolkning, så er det viktig å signalisere aksept og inkludering. 

Skeive personer er en del av det norske samfunn og norsk historie, og vi ønsker med dette prosjektet å bidra til synliggjøring og hvordan det å være skeiv har utviklet seg fra 60-tallet og til i dag. Det underbygger at deres individuelle historier har verdi og relevans. 

For å få kontakt med intervjuobjekter blir det nødvendig med samarbeidspartnere, som for eksempel LLH eller Fri. Disse kan bidra med å «selge inn» prosjektet. Noe som vil gi prosjektet økt legitimitet. 

Tidsaspektet er her avgjørende. Hukommelsen er en kreativ ting og muntlige overleveringer blir gradvis mindre presise over tid. Denne typen materiale bør derfor samles inn så tidlig som mulig, da vi er særlig interessert i opplevelser fra tiden da skeive mennesker ble klassifisert som enten syke eller kriminelle. Det er et mørkt kapitel i norsk historie, men nødvendig å dokumentere. 

Resultater av prosjektet

Resultatet av prosjektet vil være verdifullt for fremtidens forskere og historikere, men ikke minst for unge skeive personer i Nordland. Det å kunne oppdage seg selv i den lokale historien, å se noen man kan identifisere seg med, er en unik opplevelse. Det kan gi en følelse av å være et verdsatt medlem av samfunnet og ikke bare en fotnote. Arkivet beviser at skeive mennesker alltid har vært her, at de hører til her, belyser utfordringene de har møtt og løsningene de har skaffet til veie.

Inkluderende arkiv bygger samhold.