Arkivet etter AS Sulitjelma Gruber

Arkiv i Nordland har nylig ferdigstilt ordningen av arkivet etter AS Sulitjelma Gruber. 

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Arkivverket. Det har vært høy etterspørsel etter materialet og nå er en unik kilde tilgjengelig for både historikere, slektsforskere og andre interesserte.

Sykeprotokoller fra Sulitjelma sykehus 1892-1936

I arkivet er ulike sider av driften dokumentert, fra muting til skjeiding, vasking, smelting og transport. 

Til arkivet hører også det interessante materialet fra Sulitjelma sykehus. Selskapet var alene ansvarlig for driften av dette livsviktige tilbudet på stedet så langt frem som 1970-tallet. Denne serien utgjør ca. 3,7 hyllemeter med sykeprotokoller, inn- og utskrivingsprotokoller, operasjonsprotokoller, rapportbøker, journaler og medisinbøker fra tidsrommet 1892-1969. Leger og sykepleiere var lønnet av gruveselskapet og er å finne i selskapets personalarkiv. 


Personalkartotek 

Personalarkivet er særlig etterspurt og består av over 6000 kartotekkort, i tillegg til noen protokoller. Disse kortene er oppført med navn, fødselsdato og informasjon om hvilken stilling personen hadde ved verket. Ofte fremgår det også navn på eventuelle ektefeller og barn. Personalarkivet er ikke komplett fra gruveselskapets start, men det finnes dokumenterte eksempler på ansatte helt tilbake til 1887.

Arkiv i Nordland har nylig fått tilskudd fra Kulturrådet til digitalisering av personalkortene. Det prosjektet har planlagt oppstart i 2022.  

Fra eldre personalarkiv 1887-1953

Omfangsrikt arkiv 

Sak- og korrespondansearkiv utgjør arkivets største serie med en rekke underserier, totalt 83 hyllemeter. Nest størst er regnskapsserien som utgjør ca. 20 hyllemeter med flotte, innbundne protokoller. I arkivet er også bevart skiftbøker fra ulike arbeidssteder (f.eks. Jakobsbakken), totalt 17 hyllemeter. Serien med ulike typer produksjonsjournaler (produksjonsjournaler, skjeidejournaler, vaskejournaler, hyttejournaler og analysejournaler) utgjør 7 hyllemeter, det samme gjør kopibøkene. Kopibøkene er særlig verdifulle kilder som inneholder kopier av utgående brev. Her kan man finne veldig mye spennende. 

Arkiv i Nordland har jobbet med digitalisering av disse og en del er publisert på Digitalarkivet. Til hver kopibok hører et alfabetisk register med alle adressater og tilhørende sidetall. Denne snarveien viser alt arkivmaterialet Arkiv i Nordland har scannet og publisert på Digitalarkivet. 

Sulitjelma historielag 

Lokale frivillige krefter fra Sulitjelma historielag, Wenche Spjelkavik og Kjell Lund Olsen, har vært en viktig og god støttespiller gjennom hele prosjektperioden. Deres mangeårige innsats for bevaring av arkivet har gjort det mulig for oss å ordne og tilgjengeliggjøre materialet for allmennheten. De kjenner arkivet godt og har bidratt med viktige opplysninger og råd.

Caroline Torrissen, Wenche Spjelkavik og Kjell Lund Olsen   
Strukturen i arkivet 

Selskapet Sulitelma Aktiebolag ble stiftet i 1891, men prøvedrift startet allerede i 1887. Selskapet skiftet senere navn til AS Sulitjelma Gruber. Det er ikke skilt mellom disse i ordningen av arkivmaterialet, det er ordnet som ett arkiv. Ved hjemfallet av gruvene til staten fortsatte deler av driften en kort periode under selskapet Sulitjelma Bergverk AS. Arkivmateriale etter denne aktøren er ordnet som et separat arkiv. Andre aktører med egne arkiv er Sulitjelmabanen AS og Dampskibsaktieselskapet transport. Brukere må imidlertid regne med å finne arkivmateriell knyttet til disse virksomhetene også i gruveselskapets arkiv. For eksempel kan det i arkivet etter Sulitjelma Gruber finnes dokumenter knyttet til driften av jernbanen i for eksempel sakarkiv (D), spesialserie kommunikasjon og infrastruktur (K), regnskap (R), og kart/tegninger (T).  

Arkivkatalogen er tilgjengelig på Arkivportalen. Ta kontakt med oss på post@nfk.no dersom du er interessert i å se på arkivet. Det gjøres oppmerksom på at en del av materialet ikke er åpent tilgjengelig av hensyn til personvern.