Om Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland består av den fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland med ansvar for fylkeskommunens arkiver og Nordlands privatarkiver. I tillegg har Arkiv i Nordland ansvar for organisasjonen Kommunalt Oppgavefellesskap Arkiv Nordland (KOAN).

Arkiv i Nordland er lokalisert på campus ved Nord universitet i Bodø, hvor institusjonen disponerer kontorlokaler og depotlokaler. 

  

Arkiv i Nordland/KOAN skal:

 • gi råd og rettledning til kommuner og fylkeskommunen i spørsmål om moderne arkivdanning.
 • gi råd og rettledning til kommuner og fylkeskommunen i spørsmål som knytter seg til informasjonsteknologi og arkiv.
 • arbeide for at eldre kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring.
 • drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.
 • ta på seg arkivrelaterte oppgaver på prosjektbasis.

 

 

 

Arkiv i Nordlands historie

 

 • 1980: Historieseksjonen ved Nordland Distriktshøgskole startet innsamling av dokumenter
  fra Nordland til studiebruk.

 • 1.april 1985: Nordlandsarkivet ble opprettet
  Nordlandsarkivet ble organisert som en avdeling under den fylkeskommunale stiftelsen Nordlandsforskning.
 • Desember 1992: Prosjekt kommunearkiv i Nordland ble etablert. 
  Prosjektet var en  interkommunal samarbeidsordning etter daværende §27 i kommuneloven.
 • 1995: Nordlandsarkivet ble til Arkiv i Nordland,
  sammen med Prosjekt kommunearkiv og Stadnamn-prosjektet. 
  Arkiv i Nordland ble en ny arkivinstitusjon, organisert under Nordland Fylkeskommune.
  To regionsarkivarer hadde kontorsted i Sandnessjøen og på Sortland.
  Prosjektleder stadsnamnprosjektet hadde kontorsted i Bø i Vesterålen.
 • 1999: Nordland fylkesting vedtok at AiN skal være en fast fylkeskommunal institusjon, som også betjener en egen organisasjon for de kommunale arkivene.
 • 11.05.2000: Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) ble stiftet med 19 medlemmer.
  IKAN var en fortsettelse av Prosjekt Kommunearkiv i Nordland.
 • 14.mai 2001: Arkiv i Nordland lanserer egne nettsider
 • 2001: Første kontaktkonferanse arrangert.
  Konferansen ga arkivfaglig oppdatering for kommunene som var IKAN-medlemmer.
 • 2003: Arkiv i Nordland inngår i ABM-enheten i kulturetaten i Nordland fylkeskommune, sammen med bibliotek og museum.
 • 2005: Fylkestingsvedtak (Vedtak nr 26/05) «Plan for arkivfeltet». 
  Vedtaket ga Arkiv i Nordland ansvar for å samle inn også private arkiver.
 • 2022: IKAN omdannes til Kommunalt Oppgavefellesskap Arkiv i Nordland (KOAN).
  Omdanningen fulgte etter en endring i kommuneloven §19-1.